Mặc cho Mỹ áp thuế cao, thép Việt được dự báo tăng trưởng 17 - 18% trong năm nay

Mặc cho Mỹ áp thuế cao, thép Việt được dự báo tăng trưởng 17 - 18% trong năm nay

Mặc cho Mỹ áp thuế cao, thép Việt được dự báo tăng trưởng 17 - 18% trong năm nay

Facebook chat