Cập nhật giá cả hàng hóa 17/02/2017: Thép giảm trên 6%

Cập nhật giá cả hàng hóa 17/02/2017: Thép giảm trên 6%

Cập nhật giá cả hàng hóa 17/02/2017: Thép giảm trên 6%