Cập nhật giá cả hàng hóa 09/02/2017: Thép và cao su tăng trở lại

Cập nhật giá cả hàng hóa 09/02/2017: Thép và cao su tăng trở lại

Cập nhật giá cả hàng hóa 09/02/2017: Thép và cao su tăng trở lại